EEN KLIMAATADAPTATIERAPPORT VOOR ELKE GEMEENTE

Deskundige Yves Pepermans legt uit

Wat houdt de actie in?

Sinds maart kan elke gemeente in Vlaanderen twee kant-en-klare rapporten rond adaptatie downloaden op Provincies in Cijfers. In het rapport ‘klimaatscenario’s’ staan de belangrijkste gegevens in verband met klimaatverandering (hitte, droogte en overstromingen). In ‘adaptatiemaatregelen’ lezen gemeenten welke maatregelen ze kunnen nemen rond ontharding, waterbeheer, bebossen, vergroenen, natuurbeheer en het beheersen van warmteopname en erosiebestrijding.

De klimaatrapporten zijn het gezamenlijk werk van provincie Antwerpen en de vier andere Vlaamse provincies. We verzamelden cijfermateriaal over de klimaatverwachtingen per gemeente en formuleren maatregelen opdat gemeenten hun omgeving klimaatveilig kunnen inrichten. Omdat we de rapporten jaarlijks zullen updaten, zullen gemeenten steeds over de meest recente informatie en cijfers beschikken.

Waarom deze actie?

Als territoriaal coördinator van het Europees Burgemeestersconvenant engageert provincie Antwerpen zich om gemeenten te helpen met hun klimaatbeleid. We voorzien dus de nodige tools, adviezen en informatie. Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen, hebben de ambitie om hun CO-uitstoot met 40% te verminderen, om hun omgeving klimaatveilig in te richten en om iedereen toegang te geven tot betaalbare energie. In 2019 stelden de vijf Vlaamse provincies al een kant-en-klaar rapport ‘Klimaat en energie’ op rond de CO-uitstoot. We sloegen de handen opnieuw in elkaar, ditmaal om gemeenten te ondersteunen op het gebied van klimaatveiligheid. De meeste gemeenten in de provincie Antwerpen hebben een lokaal energie- en klimaatactieplan. Ze kunnen de data en rapporten op Provincies in Cijfers gebruiken om hun lokale klimaatbeleid verder vorm te geven en hun lokale klimaatplannen op te volgen. Met één klik op de knop krijgen ze immers een volledig overzicht van de beschikbare en actuele data rond klimaatverwachting en adaptatiemaatregelen in hun gemeente. Zo kunnen ze gegronde beslissingen nemen.

Onder welke doelstelling vind je je actie terug op Plan Vandaag?

  1. Onze organisatie is klimaatneutraal en klimaatveilig 
  2. Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen
  3. We versterken de open ruimte als klimaatbuffer
  4. Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal en klimaatveilig 
  5. Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar
  6. Onze mobiliteit is gezond met minder CO-uitstoot 
  7. Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd 

Hoe heb je de actie gerealiseerd?

Op regelmatige basis spraken we af met verschillende klimaatcollega’s van de vijf Vlaamse provincies. Dat gebeurde volledig digitaal vanwege de coronamaatregelen. Eerst brachten we alle beschikbare en relevante data over klimaatverwachtingen in Vlaanderen en ook de adaptatiemaatregelen per gemeente in kaart. Hiervoor werkten we samen met onder andere de VMM, Statbel, Klimaatportaal en De Lijn. De collega’s Data & Analyse van de verschillende provincies, hielpen de data verwerken en programmeerden de rapporten. Experten vanuit verschillende provinciale diensten lazen de rapporten na. Ze gaven wetenschappelijke input op het gebied van natuur en biodiversiteit, ruimtelijke planning, waterbeleid en landbouw. Door de aanwezige expertise binnen de vijf provincies te bundelen, kunnen we vandaag een waardevol en volledig rapport aanbieden. Tot slot vonden we het als provinciebesturen niet alleen belangrijk om het probleem te schetsen, we wilden ook verder kijken en oplossingen aanreiken. Daarom focussen we in het tweede rapport op adaptatiemaatregelen die gemeenten kunnen uitvoeren om hun omgeving klimaatveilig in te richten.

Wat wil je concreet bereiken?

We willen gemeenten de nodige data en maatregelen aanreiken, zodat ze zelf kunnen bepalen welke actie ze best nemen om hun gemeente klimaatveilig te maken.

Wie ben jij?

Ik ben Yves Pepermans en werk als adviseur bij het team Klimaat. Cijfers die de oorzaken, gevolgen en oplossingen voor klimaatverandering lokaal in kaart brengen, probeer ik zo sprekend mogelijk te maken. Dit motiveert steden en gemeenten om mee aan het verhaal van de klimaattransitie te schrijven. Zo plannen we vandaag al, voor de veilige toekomst van morgen.

Welke tip of advies wil je nog meegeven?

“Gebruik de data en rapporten als motivatie bij bepaalde keuzes of (subsidie)projecten die je maakt om je gemeente klimaatveilig in te richten. De rapporten vormen een bron aan informatie en kunnen je helpen om de klimaattransitie in je gemeente te versnellen.”

WAT IS PLAN VANDAAG

Met meer dan 200 klimaatacties werkt de provincie aan een leefbare en klimaatveilige toekomst. Alle acties samen vormen een ambitieus klimaatplan om de klimaatdoelstellingen van 2030 te halen: Plan Vandaag. Of ook: plan vandaag, voor het veilige klimaat van morgen.

Meer weten? Bekijk alle acties op www.planvandaag.be. 

Met het klimaatplan 'Plan Vandaag' maken we werk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. We vertalen SDG 13 ‘Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden’ in concreet beleid.