DIT MOET JE WETEN


Water en de omgevings­vergunning.

Het beleidskader wateradvisering wijst je de weg.

Wateradviezen beschermen ons gevoelig watersysteem. Jaarlijks gaan er zo’n 2.000 adviezen de deur uit en dat is niet niks. Om de kans op een gunstig advies te verhogen, heeft de dienst Integraal Waterbeleid een beleidskader wateradvisering opgesteld. De daarin uitgetekende krijtlijnen zorgen voor beter onderbouwde, completere en duidelijkere aanvraagdossiers. Een win-win voor indiener en adviesverlener. Maar ook een noodzaak, want de materie van de omgevingsvergunningen is behoorlijk complex.

De watertoets

Wil je bouwen, verhardingen aanleggen of terreinen aanpassen? Dan moet je een aanvraag indienen bij de vergunningverlenende overheid. Deze onderzoekt je dossier en vraagt advies aan de betrokken instanties. Zo zal de waterloopbeheerder via een watertoets de mogelijk schadelijke effecten op het milieu nagaan. Ons watersysteem is erg gevoelig voor veranderingen en elke ingreep aan het reliëf of de bodem kan een grote impact hebben. Denk maar aan te weinig infiltratie van regenwater in de bodem, productie van afvalwater of overstromingswater dat een weg zoekt.

Volledig dossier, gunstig advies

Bevat een ingediend dossier onvoldoende informatie, dan volgt een ongunstig wateradvies. Het is namelijk niet mogelijk om op basis van ontbrekende documenten of incorrecte plannen duidelijke en gedetailleerde voorwaarden in een vergunning op te nemen. In de praktijk dienen vaak enkel de plannen en niet de voorwaarden als leidraad bij de uitvoering van een project. Reden te meer dus om ontwerpen volledig op onze checklist af te stemmen.

Een beschermend instrument

Om het kwetsbare watersysteem zo min mogelijk te belasten en problemen te vermijden, is een goede uitvoering van werken cruciaal. Advisering is daarbij een belangrijk element, want met een correct ingrijpen vermijd je negatieve gevolgen die stedenbouwkundige handelingen op water en landschap kunnen hebben. Een doordacht geadviseerde vergunning, getoetst aan regels en verordeningen, vormt ook een gedegen instrument voor een betere opvolging en handhaving na realisatie.

Bezint eer ge begint

De districtsverantwoordelijken van de Dienst Integraal Waterbeleid kennen het gebied en zijn bovendien specialisten in hun vak. Heb jij geen kaas gegeten van zaken als infiltratie, buffervoorziening, knijpleidingen, afvoerkolken en hemelwaterputten? Wil je weten hoe waterbestendig je dierbaar stukje grond is? Neem dan op voorhand even contact op met onze experten. Een geïnformeerd mens is er nog altijd twee waard.

Check de checklist

Met het aanleveren van de vereiste minimuminformatie vermijd je de kans op een ongunstig advies. Essentieel zijn een rioleringsplan en dwarsdoorsnede van de hemelwatervoorzieningen. Wat deze moeten bevatten? Het plan een weergave van de volledige hemelwaterhuishouding van het onderwerp van je aanvraag, de aanpalende verhardingen en/of gebouwen. De snede een aantal aspecten zoals de voorjaarsgrondwaterstand, peilmetingen en infiltratiemetingen. Onze checklist bevat alle aan te leveren punten.

Meer weten?

Wendi Sturm


Verantwoordelijke afdeling beheer, dienst Integraal Waterbeleid

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Standpunt 'energiezuinig en duurzaam renoveren'